Thứ 5, 25/2/2016 8: 55: 01 A.M

Hoạt động đoàn thể

Tỷ giá

Mua Bán
Nguồn: Vietcombank

Video - clips

Tuyển dụng - đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2021.

Số hiệu đơn hàng: 01/2021/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 24 tháng 12 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 24/12/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 24/12/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 12/14/2020 4:08:16 PM     Số lần download: 1625     Download
    Dung lượng File: 384 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP

GÓI CUNG CẤP SỐ 01: THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 

    Ngày đăng: 6/10/2020 1:24:27 PM     Số lần download: 2110     Download
    Dung lượng File: 718 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 04/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 09 giờ 00 phút ngày 10/6/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10/6/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 5/29/2020 3:56:56 PM     Số lần download: 2675     Download
    Dung lượng File: 611 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT 

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 03/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 10/6/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 10/6/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

    Ngày đăng: 5/29/2020 3:53:05 PM     Số lần download: 2297     Download
    Dung lượng File: 653 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH THÔNG THƯỜNG 

GÓI CUNG CẤP: THI CÔNG SỬA CHỮA NHÀ HÀNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 

Tên Bên mời chào hàng: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên gói cung cấp: Thi công sửa chữa nhà hàng dịch vụ ăn uống.

Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà cung cấp: Từ 08 giờ 00 phút ngày 19 tháng 5 năm 2020 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 5 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSYCLCNCC (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ: Tại Phòng Kế hoạch Đầu tư - Tầng 1, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ: 14 giờ 00 phút ngày 28/5/2020.

- Hồ sơ nhà cung cấp tham dự được mở công khai vào lúc 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 28/5/2020 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ tới tham dự mở Hồ sơ vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

 

    Ngày đăng: 5/18/2020 10:54:57 AM     Số lần download: 2225     Download
    Dung lượng File: 403 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ ỐNG VÀ NHÍP BEN CÁC LOẠI CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư ống và nhíp ben các loại cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 02/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 08 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 08 giờ 00 phút ngày 08/01/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 08/01/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 12/30/2019 3:50:00 PM     Số lần download: 2496     Download
    Dung lượng File: 613 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP

VẬT TƯ KHOAN CHO THĂM DÒ ĐỊA CHẤT

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020.

Số hiệu đơn hàng: 01/2020/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019 đến trước 13 giờ 00 phút ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Địa điểm phát hành HSMCG (hồ sơ được phát miễn phí) và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư - Tầng 4, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 00 phút ngày 06/01/2020.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 06/01/2020 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 12/27/2019 10:34:02 AM     Số lần download: 2726     Download
    Dung lượng File: 658 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV mời chào giá cung cấp

 

 vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 

- Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

- Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý IV năm 2019.

- Số hiệu đơn hàng: 03/2019/ĐCM-VT

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 9 năm 2019 đến trước 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 9 năm 2019.

- Địa điểm phát hành HSMCG và nhận Hồ sơ chào giá: Tại Phòng Vật tư – Tầng 4, Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (trong giờ hành chính).

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 27/9/2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 27/9/2019 tại  tầng 2 - Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

     Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. kính mời đại diện các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 9/17/2019 11:17:23 AM     Số lần download: 2596     Download
    Dung lượng File: 409 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV mời chào giá cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

Tên đơn hàng: Cung cấp vật tư khoan cho thăm dò địa chất phục vụ sản xuất quý III năm 2019.

Số hiệu đơn hàng: 02/2019/ĐCM-VT

Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: Từ ngày 25/6/2019. Địa chỉ phát hành HSMCG tại Phòng Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Địa chỉ nộp Hồ sơ chào giá: Phòng Vật tư Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV. Số 304 Trần Phú, Phường Cẩm Thành, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: 13 giờ 30 phút ngày 08/7/2019.

- Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 14 giờ 00’ (giờ Việt Nam), ngày 08/7/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV.

   Công ty Cổ phần Địa chất mỏ - TKV. kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mở Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

    Ngày đăng: 6/21/2019 8:32:34 AM     Số lần download: 2879     Download
    Dung lượng File: 381 KB     Người đăng: admin   
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV thông báo tuyển sinh học nghề kỹ thuật khoan thăm dò năm 2019 và tuyển dụng lao động một số ngành nghề.

    Ngày đăng: 3/6/2019 8:55:54 AM     Số lần download: 2403     Download
    Dung lượng File: 1010 KB     Người đăng: admin   
Trang: 1 | 2 | 3  |  4 | 5 |

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎ - TKV
Địa chỉ: Số 304 Đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh. 
Ðiên thoại: 0203.3715066 - 0203.3862453 - Fax: 0203.3715067
Email:
diachatmo@gmail.com